PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ (POAK)

Asystent parafialny: Ks. Proboszcz Eugeniusz Guździoł
Lider świecki/Prezes POAK: Elżbieta Stachowiak

Spotkania: trzeci czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej
Miejsce: biblioteka parafialna

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, któremu patronuje bł. Natalia Tułasiewicz, spotyka się w 3 czwartek każdego
miesiąca: o godz. 18.00 Msza Św., a po niej spotkanie w bibliotece parafialnej.
W spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy chętni (nie tylko członkowie). Zapraszamy.
Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w sposób zorganizowany i w ścisłej
współpracy z hierarchią kościelną angażują się w działalność apostolską Kościoła. Powstała w Polsce w 1930 roku i
działała do końca II wojny światowej. Na prośbę papieża Jana Pawła II została reaktywowana w 1996 roku. W naszej
parafii działa od 06.04.1997.

Do zadań członków A.K. należy:
• formacja osobista i wspólnotowa: modlitwa, katechezy tematyczne, poznawanie dokumentów Kościoła, etc.
• realizowanie zadań zgodnie z bieżącym rokiem liturgicznym i programem duszpasterskim Kościoła
• uzgadnianie i podejmowanie wspólnie z Ks. Proboszczem działań uwzględniających potrzeby wspólnoty
parafialnej
• podejmowanie działań na rzecz kształtowania i propagowania kultury religijnej

Strona ogólnopolska AK: http://ak.org.pl/